• 30 -3443

تعرفه برقراری شماره انحصاری و شارژ

تعرفه برقراری شماره انحصاری - با سرشماره 1000

تعداد ارقام
نمونه
بعد از سر شماره
قیمت غیر سفارشی
قیمت سفارشی
پیشنهاد
14
1000xxxxxxxxxx
10
150,000
300,000
شماره ثابت(همراه)+کد
10002187759000
10009122200207
13
1000xxxxxxxxx
9
390,000
780,000
12
1000xxxxxxxx
8
790,000
1,580,000
بطورمثال:شماره ثابت
100087759000
11
1000xxxxxxx
7
1,500,000
3,000,000
بطورمثال:شماره همراه
10002200207
10
1000xxxxxx
6
2,000,000
4,000,000
9
1000xxxxx
5
2,500,000
5,000,000
شماره 5رقمی
100087758
8
1000xxxx
4
3,500,000
7,000,000
شماره های چهارقمی
10002535
7
1000xxx
3
50,000,000
6
1000xx
2
100,000,000
برای شماره های درخواستی 9 رقمی و 8 رقمی برای دارندگان خطوط تلفنی 4 و 5 رقمی در صورت ثبت شماره تلفن در مرکز مخابرات ایران و ارائه شناسنامه مالکیت 25% تخفیف برای شماره انحصاری در نظر گرفته می شود.
به کلیه قیمت ها عوارض و مالیات ارزش افزوده اضافه میگردد.


تعرفه برقراری شماره انحصاری - با سرشماره 2000

تعداد ارقام
نمونه
نوع شماره
قیمت-ریال
12
2000xxxxxxxx
غیرسفارشی
2.400.000
12
2000xxxxxxxx
سفارشی
3.150.000
12
2000xxxxxxxx
سفارشی نیمه رند
4.050.000
12
2000xxxxxxxx
سفارشی رند
4.800.000
10
2000xxxxxx
غیرسفارشی
4.950.000
10
2000xxxxxx
سفارشی
6.450.000
10
2000xxxxxx
سفارشی نیمه رند
9.450.000
10
2000xxxxxx
سفارشی رند
13.950.000
9
2000xxxxx
غیرسفارشی
9.000.000
9
2000xxxxx
سفارشی
10.500.000
9
2000xxxxx
سفارشی نیمه رند
13.500.000
9
2000xxxxx
سفارشی رند
18.000.000
9
2000xxxxx
سفارشی خیلی رند
67.500.000
8
2000xxxx
غیرسفارشی
15.000.000
8
2000xxxx
سفارشی
18.750.000
8
2000xxxx
سفارشی نیمه رند
21.000.000
8
2000xxxx
سفارشی رند
33.000.000
8
2000xxxx
سفارشی خیلی رند
79.500.000
به کلیه قیمت ها عوارض و مالیات ارزش افزوده اضافه میگردد.


تعرفه برقراری شماره انحصاری - با سرشماره 3000

تعداد ارقام
نمونه
بعد از سر شماره
قیمت
14
3000xxxxxxxxxx
10
200,000
12
3000xxxxxxxx
8
1,000,000
10
3000xxxxxx
6
1,200,000
8
3000xxxx
4
بعد ازاستعلام
7
3000xxx
3
بعد ازاستعلام
6
3000xx
3
بعد ازاستعلام
به کلیه قیمت ها عوارض و مالیات ارزش افزوده اضافه میگردد.


تعرفه برقراری شماره انحصاری - با سرشماره 021

تعداد ارقام
نمونه
نوع شماره
قیمت-ریال
10
21xxxxxxxx
غیرسفارشی
1.200.000
10
21xxxxxxxx
سفارشی
1.200.000
7
21xxxxx
غیرسفارشی
6.450.000
7
21xxxxx
سفارشی
6.450.000
6
21xxxx
غیرسفارشی
7.950.000
6
21xxxx
سفارشی
7.950.000
به کلیه قیمت ها عوارض و مالیات ارزش افزوده اضافه میگردد.

 

 

تعرفه پیامک با توجه به میزان شارژ برای هر سر شماره

از مبلغ
تا مبلغ
1000
3000
021
5000
2000
بین المللی
0
300,000
165
165
142
150
182
2880
300,000
990,000
149
149
128
135
164
2592
999,000
3,000,000
144
144
124
131
159
2520
3,000,000
7,000,000
140
140
121
127
155
2448
7,000,000
20,000,000
135
135
116
122
149
2352
20,000,000
60,000,000
131
131
112
118
144
2280
60,000,000
999,000,000
124
124
106
112
137
2160


  • 30 -3443

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!