اخبار حسابداری

بخشنامه ۶۵۷۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط)

شرایط توافق:

۱-       تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ در موعد مقرر قانونی از سوی اعضای اتحادیه ها.

.

۲-       درج صحیح اطلاعات هویتی ، شماره ملی ، نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت (در صورت داشتن تلفن )به همراه اظهارنامه( اعم از حضوری یا پستی).

.

۳-       ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ در سامانه www.tax.gov.ir

.

4-       در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل ۳۰% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در۷ قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل ۵۰% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۵ قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ۱۳۹۱ تقسیط گردد.عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق ، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م. خواهد بود.

.

تعیین درآمد مشمول مالیات

۵-       میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی ، نوع فعالیت ، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال ۱۳۹۰ تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۰ نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۹ از ۱۵ درصد کمتر نباشد.

.

۶-       مبنای انجام توافق ، میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۹ در نظر گرفته شود.

.

۷-       برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با ۲۰% افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرارگیرد .(مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد)

.

۸-       مودیانیکه در عملکرد سال ۱۳۸۹ فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند ، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ خود را با افزایش میزان پانزده درصد نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۹ ابراز نمایند ، مشمول توافق خواهند بود.

.

۹-       هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۹ و یا هر یک از سالهای مبنای توافق ، به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ، می بایست درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد برای کل سال مورد نظر تعیین و سپس مبنای توافق قرار گیرد.

.

۱۰-    چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل با رعایت مواد ۱۳۷ ، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال ۱۳۹۰ محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال ۱۳۹۰ در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر میباشد.

.

۱۱-   پرونده مالیاتی مودیانی که سال ۱۳۹۰ اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

.

۱۲-   در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد ۸۹ هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هرشریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. همچنین در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۹ ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال ۱۳۹۰ اعمال گردد.

.

۱۳-   در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال ۱۳۸۹( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۹ را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود.

.

۱۴-   در مواردی که معلوم شود مودی از اول سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است واین امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد ، درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

.

۱۵-   صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۹ و یا هر یک از سالهای مبنای توافق تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد.

.

۱۶-مودیانیکه شرایط توافق موضوع بند های ۱ الی ۴ (با رعایت قسمت اخیر بند ۴) این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول توافق نبوده و با رعایت مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

.

سایر موارد :

۱۷-    از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب توافق ۴% آن توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

.

۱۸-   مودیانیکه ظرف ۵ سال گذشته بعنوان نمونه انتخاب نشده و مالیات آنها بر اساس توافق یا خوداظهاری قطعی شده است ، مالیات آنها برای عملکرد سال ۱۳۹۱ از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد .

.

۱۹-   مودیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد ) عملکرد سنوات لغایت ۱۳۸۹ خود حداکثر تا تاریخ (۳۱/۸/۱۳۹۱) اقدام ننمایند چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود.مشروط به اینکه اداره امور مالیاتی مربوط بدهی آنها را تا تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بشرح فرم پیوست بصورت کتبی به مودی ذیربط اعلام نماید.

.

۲۰-   هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

.

۲۱-   چنانچه بنابه دلایلی پرونده مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ برخی از اعضای اتحادیه ها به مرحله قطعیت نرسیده باشد ، ترتیبی اتخاذ گردد تا پرونده های مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۱ به مرحله قطعیت برسد .

.

۲۲-   مطابق توافقات قبلی (از جمله مفاد بند (۱) صورتجلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰) ، مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مودیان ، پروانه کسب صادره از سوی اتحادیه یا مجامع ذیربط می باشد.در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد در پروانه کسب صادره مشخص وتصریح نشده باشد،ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.

.

۲۳-   مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود را در جهت اطلاع رسانی ، آموزش و جلب مشارکت اتحادیه ها و مودیان بکار گیرند و راهنمائیهای لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی آنان بعمل آورند.

.

۲۴-   ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۱ صادر و ابلاغ گردد .

.

۲۵-   مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

.

۲۶-   این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نبوده و دستورالعمل آن بصورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.

.

۲۷-   جهت تسریع و تسهیل و حسن اجراء توافق ، مسائل و ابهامات اجرایی موضوع این توافقنامه با اعلام روسای مجامع از طرف سازمان امور مالیاتی پی گیری و اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

.

۲۸-   مفاد این توافقنامه پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییرنخواهد بود.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

.

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!