1.تکمیل مشخصات
2.تایید
3.پرداخت
4.ارسال محصول
نسخه پایه فروشگاهی
6,490,000 ریال
0 درصد
7,074,100 ریال

نسخه پایه فروشگاهی از لحاظ حسابداری در سطح ساده ای قرار دارد. این نسخه شامل: معرفی اشخاص و اختصاص 2 گروه به هر شخص | اختصاص یک واحد و دو گروه برای هر کالا | صدور فاکتور ساده خرید، فروش، برگشت از فروش، برگشت از خرید و ورود و خروج به انبار | محاسبه قیمت ریالی کالاهای انبار به 5 روش FIFO، LIFO، میانگین و... | معرفی یک انبار| معرفی 5 بانک و یک صندوق | ثبت عملیات بانکی و معرفی 2 کاربر | گزارش از کلیه اطلاعات کالاها، ریز گردش، جمع گردش، کاردکس کالاها | گزارشات کنترلی از کلیه اسناد می باشد.
لطفا مشخصات خود را بطور صحیح وارد نمایید. موارد ستاره دار الزامیست