1.تکمیل مشخصات
2.تایید
3.پرداخت
4.ارسال محصول
نسخه تولیدی متوسط
38,870,000 ریال
0 درصد
42,368,300 ریال

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه متوسط فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست : امکان ثبت فرمول ساخت برای کالاهای ترکیبی | امکان گزارش گیری ازفرمول ساخت ها | ثبت تولید | ارائه انواع گزارشات از تولیدهای ثبت شده | امکان کپی اقلام فرمول ساخت یک کالابرای کالای دیگر | امکان ثبت ضایعات درفرمول های ساخت | امکان تغییر اقلام فرمول ساخت در هنگام هر تولید | امکان پرداخت و دریافت کالاهای امانی به پیمانکاران | امکان دریافت و پرداخت کالاهای امانی بر اساس واحد اصلی و فرعی | گزارش از مانده کالاهای هر پیمانکار یا بخش تولیدی | امکان ثبت هزینه هنگام دریافت و پرداخت کالاها همراه با منظور کردن در حساب شخص مورد نظر | ثبت طرف حساب های مربوطه مانند هزینه های تولیدی درهنگام دریافت و پرداخت کالای امانی | گزارش گردش و مانده کالاهای امانی و گزارش ریالی از صورتحساب اشخاص و پیمانکاران
لطفا مشخصات خود را بطور صحیح وارد نمایید. موارد ستاره دار الزامیست