1.تکمیل مشخصات
2.تایید
3.پرداخت
4.ارسال محصول
نسخه تولیدی شرکتی متوسط
59,900,000 ریال
0 درصد
65,291,000 ریال

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه متوسط تولیدی شامل موارد زیر نیز هست : گزارش ازدفاتر به صورت کنترلی | گزارش ازدفاتر به صورت تجمیعی | معرفی گروه تفصیلی و ارتباط معین با تفصیلی های شناور | طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر | امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و ... | امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک | امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و... | اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد. امکان گزارش از "دفتر روزنامه، ،دفتر کل، دفتر معین، اسناد، تراز دفترکل، ترازمعین، تراز تفصیلی، صورتحساب مشتریان و تفصیلی ها، تراز کلی حسابها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان" بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده ،قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا این نسخه برای واحد های تولیدی توصیه می شود که عملیات تولید را فقط به صورت کارفرمایی مورد استفاده دارند و به پیشرفته امکانات حسابداری نیز نیاز دارند.
لطفا مشخصات خود را بطور صحیح وارد نمایید. موارد ستاره دار الزامیست